Trung ương

Từ năm học 2018 – 2019, thêm một trường hợp được miễn học phí

Nghị định 145/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1.12.2018) sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí đến năm 2020 – 2021, bổ sung thêm một trường hợp được miễn học phí, bên cạnh 15 trường hợp đã được quy định trước […]

Trung ương

Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ

Nghị định 148/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15.12.2018) sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP tiền lương, làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hàng năm, ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên, ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương. Cụ thể, […]