Thủ tục hành chính

Hướng dẫn về thủ tục chuyển trường

Chuyển trường của học sinh được thực hiện vào giữa năm học và cuối năm học theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2012. QD51_2002_BGD_ChuyenTruong_HocLai Biểu mẫu: Đơn xin chuyen truong cua hoc sinh