Khác

Hướng dẫn soạn ngân hàng câu hỏi HK1_2018-2019

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Tải biểu mẫu ma trận ra đề kèm theo: Ma tran de HK1_2018_2019

  1. Số câu có trong ngân hàng đề phải gấp ít nhất 4 lần số câu cần có trong đề kiểm tra đối với mỗi chương/bài/chủ đề.
  2. Câu hỏi phải bám sát vào chuẩn kiến thức-kỹ năng, không xây dựng câu hỏi theo “cảm hứng cá nhân”
  3. Đối với khối 12: Không ra câu hỏi tự luận (trừ môn Ngữ văn)
  4. Đối với khối 6,7,8,9,10,11: Có cả TNKQ và TNTL (Tỉ lệ theo Hướng dẫn chuyên môn)
  5. Đối với câu Trắc nghiệm khách quan:

– Không ghi “A”, “B”, “C”, “D” trước mỗi phương án/đáp án trả lời.

– Không sử dụng phương án trả lời: “tất cả các câu trên đều đúng/sai”

– Sau mỗi phương án trả lời cần Enter/xuống dòng.

Tô màu đỏ cho đáp án trả lời đúng. /đáp án đúng nằm vị trí 1,2,3,4 đều được.

Ví dụ:

<NB>Rắn Hổ mang thuộc loài  (câu dẫn)

<$>Thú      (phương án trả lời thứ nhất)

<$>Chim   (phương án trả lời thứ hai)

<$>Bò sát  (phương án trả lời thứ ba) (đây là câu đúng nên tô màu đỏ)

<$>Côn trùng    (phương án trả lời thứ tư)

  1. Sau mỗi câu hỏi tự luận cần có đáp án/cách giải tóm tắt (để người khác căn cứ vào đó có thể chấm được)
  2. Sử dụng phông chữ Times new Roman, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng, chữ tô đậm chỉ dùng cho chỗ cần phải nhấn mạnh trong câu dẫn.
  3. Các môn mà giáo viên tự kiểm tra theo lớp, kiểm tra HK1phần thực hành, kiểm tra vấn đáp, các môn đặc thù không phải xây dựng ngân hàng đề.
  4. XIN ĐỪNG TỰ Ý LÀM KHÁC YÊU CẦU; NẾU KHÔNG BIẾT THÌ HỎI NGƯỜI KHÁC CHO RÕ RỒI LÀM!

MẪU

1.Tên chủ đề hoặc chương hoặc bài thứ nhất

Phần trắc nghiệm khách quan

Câu nhận biết (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

Câu thông hiểu (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

Câu vận dụng (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

Câu vận dụng cao (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

Phần tự luận (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

2.Tên chủ đề hoặc chương hoặc bài thứ hai

Phần trắc nghiệm khách quan

Câu nhận biết (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

Câu thông hiểu (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

Câu vận dụng (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

Câu vận dụng cao (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

Phần tự luận (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

3.Tên chủ đề hoặc chương hoặc bài thứ ba

Phần trắc nghiệm khách quan

Câu nhận biết (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

Câu thông hiểu (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

Câu vận dụng (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

Câu vận dụng cao (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

Phần tự luận (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

…………………

4.Tên chủ đề hoặc chương hoặc bài thứ … n

Phần trắc nghiệm khách quan

Câu nhận biết (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

Câu thông hiểu (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

Câu vận dụng (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

Câu vận dụng cao (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

Phần tự luận (cần có số lượng câu gấp 4 lần số câu mình định đưa vào đề kiểm tra)

Câu dẫn/đề bài

Đáp án

Ví dụ:

<VD> Viết phương trình trạng thái của khí lí tưởng dựa vào…..

<$> Đáp án: (Không tô màu)