Đoàn - Đội

Khởi sắc công tác Đoàn

Học kì 1 năm học 2018-2019, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những thay đổi, hướng đến chất lượng hoạt động, xuất hiện các nhân tố tích cực, nhiều thanh niên ưu tú đã được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Để hỗ trợ cho công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trường, nhân dịp ngày truyền thống cách mạng của tỉnh, Tỉnh Đoàn Cà Mau đã trao tặng cho Đoàn trường TNCS Hồ Chí Minh một tủ sách và 149 đầu sách trị giá khoảng 10 triệu đồng.